Καταστατικό ΕΝ.ΔΙ.Ε.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

με την επωνυμία

«ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ»

pdf


KEΦAΛAIΟ A΄

(ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΙ – ΜΕΣΑ)


Άρθρο 1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ

1.1. Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό Σωματείο υπό την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ» (εφεξής «η Ένωση»). Για τις σχέσεις του με την αλλοδαπή το σωματείο χρησιμοποιεί την επωνυμία του στην αγγλική γλώσσα και η οποία έχει ως εξής: «NEGOTIATORS’ ASSOCIATION of GREECE».

1.2. Έδρα του Σωματείου ορίζεται o Δήμος Αθηναίων.

 

Άρθρο 2

ΣΚΟΠΟΙ

2.1. Η Ένωση λειτουργεί με σκοπό:

 1. την προαγωγή της Διαπραγμάτευσης σε κάθε πτυχή της καθημερινότητας στην Ελλάδα και στις διεθνείς σχέσεις της Ελλάδας και ιδίως: ως τρόπος άσκησης πολιτικής και συμμετοχής στα κοινά, ως εναλλα-κτικός τρόπος επίλυσης διαφορών, ως μέθοδος επίτευξης κοινωνικής ειρήνης, πρόληψης εγκληματικότητας και οικογενειακής ειρήνης, ως μέθοδος επίτευξης συμφωνίας, ως μέθοδος διαχείρισης συγκρούσεων και κρίσεων.
 2. την προαγωγή της συνεργασίας των επιστημών, στις οποίες στηρίζο-νται οι μέθοδοί της (ιδίως: νομική, εγκληματολογία, κοινωνιολογία, ψυχολογία, ψυχιατρική)
 • την εκπαίδευση ή/και επιμόρφωση των Μελών της
 1. την άσκηση των
 • διαπραγματευτικών και
 • ηγετικών ικανοτήτων των Μελών της
 1. την ανάπτυξη της
 • ατομικής,
 • συλλογικής,
 • κοινωνικής και
 • ανθρωπιστικής ευθύνης των Μελών της
 1. τη μελέτη και την ανταλλαγή απόψεων επί των επιστημονικών εξελί-ξεων στο αντικείμενο της Διαπραγμάτευσης
 • την υποβολή προτάσεων και την άσκηση θεσμικής παρέμβασης σε διαπραγματευτικής φύσεως θέματα που απασχολούν την κοινωνία
 • την υλοποίηση ελληνικών ή/και ευρωπαϊκών προγραμμάτων, ιδίως εκπαίδευσης ή/και άσκησης των Μελών της ή/και της κοινωνίας
 1. την ανάδειξη των πλεονεκτημάτων της Διαπραγμάτευσης σε μέλη της κοινωνίας.

2.2. Η Ένωση επίσης σκοπό έχει την ανάπτυξη σχέσεων γνωριμίας, φιλίας, αλληλεγγύης μεταξύ των Μελών της με δράσεις, όπως ενδεικτικώς χοροε-σπερίδες.

2.3. Μέσα.

H Ένωση επιδιώκει την πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών με κάθε νόμιμο μέσο που θα κριθεί πρόσφορο και ιδίως με τη:

 1. δημιουργία παραρτημάτων της Ένωσης ανά την Ελλάδα και την Υφήλιο
 2. συνεργασία με τα αρμόδια υπουργεία και τους θεσμικούς φορείς τους, όπως ενδεικτικώς με το Υπουργείο Δικαιοσύνης και τους ανά την Ελλάδα Δικηγορικούς Συλλόγους, με το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης κλπ.
 • δημιουργία εντευκτηρίου, βιβλιοθήκης, αναγνωστηρίου και αίθουσας εκδηλώσεων
 1. διεξαγωγή και δημοσίευση επιστημονικών ερευνών, μελετών και άρθρων σε διαδικτυακό τόπο τον οποίο θα δημιουργήσει και θα λειτουργεί η Ένωση,
 2. διοργάνωση επιμορφωτικών ή/και εκπαιδευτικών σεμιναρίων με θέμα τη Διαπραγμάτευση, τις τεχνικές διαπραγμάτευσης και συναφή θέματα,
 3. διοργάνωση συνεδρίων, περιοδειών και αποστολών εκπροσώπων της Ένωσης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό,
 • προβολή απόψεων των μελών της δια του τύπου και των Μ.Μ.Ε. και τη συζήτησή τους σε γενικές συνελεύσεις και συνέδρια,
 • Οργάνωση και πραγματοποίηση εκπαιδευτικών εκδρομών, χοροεσπε-ρίδων και εκδηλώσεων με επιστημονικό, εκπαιδευτικό, κοινωνικό και πολιτιστικό περιεχόμενο, με στόχο τόσο την επιμόρφωση και ψυχαγω-γία των μελών της και την ανάπτυξη δεσμών μεταξύ αυτών, όσο και την προβολή και στήριξη των σκοπών της,
 1. ανάπτυξη και υλοποίηση διακρατικών προγραμμάτων με οργανώσεις και φορείς άλλων χωρών
 2. συνεργασία με επιστημονικά ιδρύματα, φορείς, οργανισμούς, σωμα-τεία που επιδιώκουν συναφείς σκοπούς, και ιδιωτικές οργανώσεις (συλλόγους, συνδέσμους, ενώσεις, επιτροπές κ.λπ.) στην Ελλάδα και το εξωτερικό για την προώθηση θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος, καθώς και την ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας με δημόσιους φορείς,
 3. Εγγραφή της Ένωσης ως μέλους σε εκπαιδευτικές και επιστημονικές οργανώσεις της Ελλάδας και του εξωτερικού.

 

Άρθρο 3

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΕΜΒΛΗΜΑ

3.1.    Σφραγίδα.

Η Ένωση έχει σφραγίδα που φέρει κυκλικά (εξωτερικά) τις λέξεις «ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ – Έτος Ίδρυσης 2016» και κυκλικά (εσωτερικά) τις λέξεις «NEGOTIATORS’ ASSOCIATION of GREECE – SINCE 2016». Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης η σφραγίδα μπορεί να αλλάξει μορφή με προσθήκη εικόνας ή σχεδίου.

3.2.    Έμβλημα- Λογότυπο:

Η Ένωση θα έχει έμβλημα – λογότυπο, το οποίο θα οριστεί από το Διοικη-τικό Συμβούλιό της.

KEΦAΛAIO B΄

MEΛH TΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 

Άρθρο 4

Η Ένωση αποτελείται από τέσσερις κατηγορίες μελών: Ιδρυτικά, Τακτικά, Δόκιμα και Επίτιμα.

4.1. Ιδρυτικά Μέλη, τα οποία είναι αυτονόητα και Τακτικά, είναι όσα υπογράφουν το παρόν καταστατικό, και κατέχουν σωρευτικώς:

 • πτυχίο ΑΕΙ ή πτυχίο ισότιμου αναγνωρισμένου πανεπιστημίου του εξωτερικού, οποιουδήποτε τομέα και
 • πτυχίο εξειδίκευσης στις διαπραγματεύσεις από αναγνωρισμένο εκπαι-δευτικό φορέα του εσωτερικού ή του εξωτερικού διάρκειας τουλάχιστον 300 ωρών ή
 • αποδεδειγμένη διδακτική εμπειρία, στα αντικείμενα της διαπραγ-μάτευσης και επίλυσης συγκρούσεων, σε αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό φορέα του εσωτερικού ή του εξωτερικού διάρκειας τουλάχιστον 200 ωρών.

4.2. Τακτικά Μέλη εγγράφονται επίσης όσοι υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τις ως άνω υπό §4.1 πιστοποιήσεις με τα ακόλουθα σωρευτικά διαπιστευτήρια:

 • συστατική επιστολή από τρία (3) τουλάχιστον Τακτικά Μέλη της Ένωσης περί ευδοκίμου ασκήσεως διαπραγματευτικών ικανοτήτων στο επάγ-γελμά τους
 • αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 • βιογραφικό

4.3. Δόκιμα Μέλη μπορούν να γίνουν όσοι πληρούν σωρευτικώς τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • κατέχουν πτυχίο ΑΕΙ ή πτυχίο ισότιμου αναγνωρισμένου πανεπιστημίου του εξωτερικού, οποιουδήποτε τομέα,
 • πτυχίο εξειδίκευσης στις διαπραγματεύσεις ή σε συναφές αντικείμενο, όπως ενδεικτικώς διαιτησία ή διαμεσολάβηση, από αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό φορέα του εσωτερικού ή του εξωτερικού διάρκειας τουλά-χιστον 50 ωρών,
 • υποβάλουν αίτηση τους συνοδευόμενη από τα ως άνω υπό 4.2. εδ. α, β και γ διαπιστευτήρια.

Σε περίπτωση πλήρωσης των προϋποθέσεων για να γίνουν Τακτικά Μέλη, ύστερα από  πρόταση πέντε (5) τουλάχιστον τακτικών μελών της Ένωσης, η Γενική Συνέλευση των Μελών  αποφασίζει  με ψηφοφορία για την εγγραφή τους ως Τακτικά Μέλη.

4.4. Επίτιμα Μέλη μπορούν να ανακηρυχθούν Έλληνες και ξένοι επιστήμονες με επαγγελματικό, ή/και ερευνητικό, ή/και συγγραφικό έργο στους τομείς ενδιαφέροντος της Ένωσης, ή/και έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες για την ευόδωση των σκοπών της Ένωσης, ή/και έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στην κοινωνία και την επιστήμη αναφορικά με τη Διαπραγμάτευση. Η ιδιότητα του επίτιμου μέλους της Ένωσης αποδίδεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης, ύστερα από in concreto αξιολόγηση των προϋποθέσεων εγγραφής προσώπου ως επίτιμου μέλους.

4.5. Τα Τακτικά Μέλη δικαιούνται να εκλέγουν και να εκλέγονται ως μέλη των αιρετών οργάνων της Ένωσης μετά από τη συμπλήρωση τριών (3) ετών από την εγγραφή τους στο Μητρώο της Ένωσης ως τέτοιων, με την προϋπόθεση ότι είναι ενήμερα ως προς τις οικονομικές υποχρεώσεις τους και έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις ενεργητικής συμμετοχής στην Ένωση του άρθρου 5§5.2.

Τα Δόκιμα Μέλη και τα Επίτιμα Μέλη δε δικαιούνται να εκλέγουν ή να εκλέγονται ως μέλη των αιρετών οργάνων της Ένωσης. Παρίστανται στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης και δικαιούνται και ενθαρρύνονται να διατυπώνουν απόψεις και κρίσεις, όμως, δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.

4.6. Τα Μέλη της Ένωσης πρέπει να έχουν ικανότητα για δικαιοπραξία.

4.7. Η ιδιότητα Μέλους είναι προσωποπαγής, δε μεταβιβάζεται και δεν κληρονομείται. Η ιδιότητα του Μέλους αποκτάται από την ημέρα της εγγραφής στο Μητρώο της Ένωσης και παύει με το θάνατο του Μέλους ή την απώλεια της ιδιότητάς του αυτής με κάποιον από τους τρόπους που ρητά προβλέπονται στο παρόν καταστατικό.

4.8. Κάθε εγγραφή Τακτικού Μέλους αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβού-λιο της Ένωσης μετά από έγγραφη αίτηση του ενδιαφερόμενου, η οποία είναι ανηρτημένη σε πρότυπο έντυπο στην ιστοσελίδα της Ένωσης.

4.9. Μετά την εγγραφή του το νέο Μέλος καταβάλλει την ετήσια συνδρομή του. Τα Δόκιμα Μέλη καταβάλλουν το ήμισυ της συνδρομής, την οποία καταβάλ-λουν τα Τακτικά Μέλη. Τα Επίτιμα Μέλη δεν καταβάλλουν συνδρομή. Τα Μέλη που υποχρεούνται σε καταβολή συνδρομής, αποκτούν τα ακόλουθα δικαιώματα υπό την αίρεση καταβολής της συνδρομής.

Άρθρο 5

ΔΙΚΑΙΩMATA KAI YΠOXPEΩΣEIΣ MEΛΩN

5.1. Δικαιώματα Μελών – Ισοτιμία.

Εκτός και αν προβλέπεται διαφορετικά από το παρόν καταστατικό, τα Μέλη της Ένωσης έχουν ίσα δικαιώματα, όταν έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς την Ένωση. Συμμετέχουν, συνδράμουν και συνδιορ-γανώνουν την υλοποίηση των δράσεων της Ένωσης και γενικά απολαύουν όλων των ωφελημάτων από τη δράση της Ένωσης. Τα οικονομικώς ενήμερα Τακτικά Μέλη συγκροτούν τη Γενική Συνέλευση της Ένωσης, δικαιούνται να εκλέγουν τα Μέλη των αιρετών οργάνων της Ένωσης, αλλά και να εκλέ-γονται ως Μέλη αυτών. Το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι το έχουν, όταν έχουν εκπληρώσει τις ακόλουθες υποχρεώσεις.

5.2. Υποχρεώσεις Μελών.

Τα Μέλη έχουν την υποχρέωση:

 • να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την πραγμάτωση των σκοπών της Ένωσης και να συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του καταστατικού της και προς τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων της,
 • να καταβάλλουν μέσα στο μήνα Ιανουάριο κάθε ημερολογιακού έτους τις προβλεπόμενες από το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού συνδρομές και να εκπληρώνουν τις λοιπές οικονομικές υποχρεώσεις τους από τον χρόνο της εγγραφής τους ως μελών.

Τα Μέλη, προκειμένου να έχουν δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι, υποχρεούνται, έως την διενέργεια εκλογών, να έχουν αναλάβει τουλάχιστον τρία (3) και συγκεκριμένα: ένα (1) ατομικό, ένα (1) ομαδικό και ένα (1) ερευνητικού ενδιαφέροντος, εκ των ακολούθων, ενδεικτικώς απαριθμού-μενων, καθηκόντων:

 1. Σύνταξη ατομικού άρθρου για το 3μηνιαίο ηλεκτρονικό περιοδικό της Ένωσης.
 2. Σύνταξη ομαδικού άρθρου για το 3μηνιαίο ηλεκτρονικό περιοδικό της Ένωσης. Η εν λόγω δράση είναι ομαδική με ελάχιστο αριθμό συνεργα-ζόμενων ατόμων τα δύο (2) άτομα.
 • Δημοσίευση, μετάφραση ή συμμετοχή σε επιστημονική έρευνα σχετική με τις Διαπραγματεύσεις, προκειμένου αυτή να δημοσιευθεί στο 3μηνιαίο ηλεκτρονικό περιοδικό της Ένωσης. Η εν λόγω δράση είναι ομαδική με ελάχιστο αριθμό συνεργαζόμενων ατόμων τα δύο (2) άτομα.
 1. Υποβολή προς έγκριση ειδικώς αιτιολογημένων και εμπεριστατωμένων προτάσεων ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης με χρονοδιάγραμμα δράσεων, ανάλυση κόστους και κατανομή ρόλων για υλοποίηση προγραμμάτων/ δράσεων. Η εν λόγω δράση είναι ομαδική με ελάχιστο αριθμό συνεργαζόμενων ατόμων τα τέσσερα (4) άτομα.
 2. Συντονισμός ομάδας αποτελούμενης από έξι (6) τουλάχιστον άτομα προκειμένου να υλοποιήσουν ως ομάδα εγκριθέν από το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Ετήσια Γενική Συνέλευση πρόγραμμα/ δράση.
 3. Ετοιμασία και υλοποίηση άσκησης διαπραγμάτευσης για τις συνα-ντήσεις των Μελών της Ένωσης, οι οποίες διεξάγονται τουλάχιστον μία (1) φορά το μήνα. Η εν λόγω δράση είναι ομαδική με ελάχιστο αριθμό συνεργαζόμενων ατόμων τα τέσσερα (4) άτομα, εκ των οποίων το ένα (1) πρέπει να είναι Δόκιμο Μέλος.
 • Είκοσι (20) φορές να έχουν συμμετάσχει στην διοργάνωση των μηνιαίων συναντήσεων με ένα εκ των εξής καθηκόντων: εξεύρεση στέγασης μηνιαίας συνάντησης, φωτογραφία, μαγνητοσκόπηση, εκτύπωση και διανομή εντύπου υλικού, γλωσσική επιμέλεια εντύπου υλικού. Την εκτέλεση αυτού του καθήκοντος ενθαρρύνονται ιδίως να αναλάβουν τα δόκιμα μέλη.
 • Συντονισμός των μηνιαίων συναντήσεων των Μελών της Ένωσης, οι οποίες διεξάγονται τουλάχιστον μία (1) φορά το μήνα.
 1. Ανάληψη της γλωσσικής επιμέλειας του 3μηνιαίου ηλεκτρονικού περιο-δικού της Ένωσης.
 2. Ανάληψη της ηλεκτρονικής επιμέλειας του 3μηνιαίου ηλεκτρονικού περιοδικού της Ένωσης.
 3. Διαχείριση της ιστοσελίδας της Ένωσης επί ένα (1) έτος
 • Διαχείριση των κοινωνικών δικτύων της Ένωσης επί ένα (1) έτος
 • Ανάληψη επί ένα (1) έτος:
 • της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της Ένωσης,
 • της αξιολόγησης των αιτήσεων και των βιογραφικών των υποψη-φίων μελών
 • της υποβολής των αιτήσεων και των βιογραφικών των υποψηφίων μελών, που πληρούν τις προϋποθέσεις, προς έγκριση και εγγραφή ενώπιον του ΔΣ
 • της αποστολής των βιογραφικών και των στοιχείων επικοινωνίας των εγγεγραμμένων νέων Μελών προς το διαχειριστή της ιστοσε-λίδας προς ανάρτησή τους.
 • Διαχείριση του Μητρώου Μελών και της καρτέλας εκάστου Μέλους επί ένα (1) έτος
 1. Δεκαπέντε (15) φορές να έχουν αξιολογήσει μια εκ των ανωτέρω εργασιών. Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι τα εξής:
 • εκπαίδευση ή/και επιμορφωτική αξία δράσης/ καθήκοντος
 • ομαδικό πνεύμα
 • ανάπτυξη διαπραγματευτικών ικανοτήτων Μέλους
 • ανάπτυξη ατομικής,
 • ανάπτυξη συλλογικής,
 • ανάπτυξη κοινωνικής και
 • ανάπτυξη ανθρωπιστικής ευθύνης Μέλους
 • σύσφιξη σχέσεων μεταξύ των μελών της Ένωσης
 • αποτελεσματικότητα δράσης
 • οργάνωση δράσης

Μέλη τα οποία αδρανούν να αναλάβουν καθήκον για χρονικό διάστημα ανώτερο της 3ετίας, δεν έχουν δικαίωμα ψήφου και συμμετοχής στην λήψη απόφασης στις Γενικές Συνελεύσεις των Μελών. Υπό την προϋπόθεση εκπλήρωσης των οικονομικών υποχρεώσεών τους προς την Ένωση, έχουν δικαίωμα παρουσίας στις Γενικές Συνελεύσεις, στις δράσεις και εκδηλώσεις καθώς και στις μηνιαίες συναντήσεις των Μελών.

5.3. Τα ως άνω καθήκοντα δύνανται να αναλάβουν όλα τα μέλη της Ένωσης, τακτικά, δόκιμα, και επίτιμα. Ειδικότερα τα Δόκιμα Μέλη ενθαρρύνονται να έχουν ενεργητική παρουσία στην Ένωση και να αναλαμβάνουν καθήκοντα για την υλοποίηση των σκοπών της.

5.4. Τα ως άνω καθήκοντα ανατίθενται στα ενδιαφερόμενα μέλη της Ένωσης με απόφαση του ΔΣ, ύστερα από πρόσκληση του ΔΣ προς όλα τα μέλη της Ένωσης για εκδήλωση ενδιαφέροντος.

5.5. Μέλη, που καθυστερούν την καταβολή στο ταμείο της Ένωσης της συν-δρομής που κάθε φορά ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού, καθώς και τις λοιπές οικονομικές υποχρεώσεις τους προς την Ένωση δεν έχουν τα δικαιώματα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι στο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και συμμετοχής και ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις της Ένωσης, καθ’ όλο το χρονικό διάστημα της καθυστέρησης εκπλήρωσης των οικονομικών υποχρεώσεων.

5.6. Κάθε μέλος δικαιούται να αποχωρήσει ελεύθερα από την Ένωση οποτεδή-ποτε με έγγραφη δήλωσή του απευθυνόμενη προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης.

Άρθρο 6

ΑΠΟΒΟΛΗ KAI EΠANEΓΓPAΦH MEΛΩN

6.1. Διαγραφή.

Με πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση, η οποία αποφασίζει, είναι δυνατό να αποβάλλεται οποιοδήποτε Μέλος της Ένωσης:

α.  προσωρινά, όταν αρνείται ή καθυστερεί την εμπρόθεσμη εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεών του προς την Ένωση.

β.  οριστικά:

 1. όταν αρνείται ή καθυστερεί την εμπρόθεσμη εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεών του προς την Ένωση για δεύτερη συνεχή χρονιά.
 2. όταν έχει αποδεδειγμένα επιδείξει συμπεριφορά που έρχεται σε αντίθεση με τις Αρχές και τους Σκοπούς της Ένωσης.

Κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευ-σης, κατά την οποία συζητείται ως θέμα η διαγραφή μέλους, καλείται υπο-χρεωτικά και το ενδιαφερόμενο μέλος, το οποίο δικαιούται να εκθέσει, πριν από τη λήψη της απόφασης, τις απόψεις του και τα τυχόν επιχειρήματά του για την απόκρουση όσων του καταλογίζονται και σε περίπτωση άρνησης ή καθυστέρησης στην εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεών του προς την Ένωση τους λόγους αυτής.

6.2. Επανεγγραφή.

Τα Μέλη, που έχουν αποβληθεί προσωρινά για άρνηση ή καθυστέρηση εκπλήρωσης των οικονομικών και λοιπών υποχρεώσεών τους προς την Ένωση επανεγγράφονται, έπειτα από την υποβολή σχετικής γραπτής αίτησής τους και έπειτα από την πλήρη και ολοσχερή καταβολή όλων των οφειλόμενων ποσών, καθώς και της προσαύξησης που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό της συνολικής οφειλής τους.

KEΦAΛAIO Γ΄

OPΓANA ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 

Άρθρο 7

7.1. Τα όργανα της Ένωσης είναι:

α. Η Γενική Συνέλευση και

β. Το Διοικητικό Συμβούλιο

7.2. H συμμετοχή στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δημιουργούν δικαίωμα για την είσπραξη οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης.

Άρθρο 8

Η ΓENIKH ΣYNEΛEYΣH

8.1. Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης.

H Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο της Ένωσης και αποφασί-ζει για κάθε υπόθεσή της που δεν υπάγεται ρητά από το Νόμο ή το παρόν καταστατικό στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου. Στην αρμοδιότητα της Γενι-κής Συνέλευσης ανήκει η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνονται σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της, δεσμεύουν όλα τα Μέλη της Ένωσης, έστω και αν αυτά απουσιάζουν ή αν (τα τακτικά από αυτά που έχουν δικαίωμα ψήφου) διαφώνησαν κατά τη λήψη της απόφασης.

8.2. Συγκρότηση.

H Γενική Συνέλευση απαρτίζεται από όλα τα Τακτικά Μέλη της Ένωσης, τα οποία έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την Ένωση. Τα Επίτιμα Μέλη δικαιούνται να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις μόνον αυτοπροσώπως και προς διατύπωση της άποψής τους, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Τα Δόκιμα Μέλη δικαιούνται να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις μόνον αυτοπροσώπως, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Τα Τακτικά Μέλη μπορούν να αντιπροσωπεύονται στη Γενική Συνέλευση μόνο από άλλο τακτικό μέλος δυνάμει γραπτής εξουσιοδότησης, με βεβαι-ωμένο το γνήσιο της υπογραφής. Αντίγραφο της εξουσιοδότησης αποστέλ-λεται από το αντιπροσωπευόμενο Τακτικό Μέλος προς το Διοικητικό Συμβούλιο εντός ευλόγου χρόνου πριν τη μέρα, κατά την οποία συνέρχεται η Γενική Συνέλευση. Κάθε Τακτικό Μέλος μπορεί να αντιπροσωπεύει μόνο ένα (1) άλλο Τακτικό Μέλος.

8.3. Λειτουργία της Γενικής Συνέλευσης.

8.3.1. Σύγκληση.

H Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο:

 1. Τακτικά μία (1) φορά το χρόνο, κατά προτίμηση, την 4η Δευτέρα του Ιανουαρίου. Στην συνεδρίαση αυτή:
  1. Ο Διαχειριστής Μητρώου και Καρτελών Μελών αναφέρει τα πεπραγμένα κάθε Μέλους και η καρτέλα υπογράφεται από τον Γενικό Γραμματέα. Τυχόν ενστάσεις του αναφερόμενου Μέλους υποβάλλονται αμέσως και η Γενική Συνέλευση αποφασίζει επί των ενστάσεων στην ίδια συνεδρίαση ανεκκλήτως. Ο Διαχειρι-στής Μητρώου και Καρτελών Μελών, σύμφωνα με το άρθρο 68 Αστικού Κώδικα και το άρθρο 5§5.3 του παρόντος, μπορεί να είναι οποιοδήποτε μέλος της Ένωσης.
  2. Στην συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία συμπίπτει με την λήξη της τριετούς θητείας των μελών της διοίκησης, ο Διαχει-ριστής Μητρώου και Καρτελών Μελών αναφέρει προς την Γενική Συνέλευση ποια Μέλη πληρούν τις προϋποθέσεις του δικαιώ-ματος εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την αναφορά. Μετά την έγκριση της αναφοράς, όσα Μέλη πληρούν τις ως άνω προϋποθέσεις, και επιθυμούν να αναλάβουν θέση Μέλους Διοίκησης ή Επικεφαλής Παραρτήματος, υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους στον Γενικό Γραμματέα της Ένωσης. Οι εκλογές προκηρύσσονται κατά προτίμηση την 4η Δευτέρα του μηνός Μαρτίου.
 • Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τον απολογισμό παρελθόντος έτους.
 1. Η Γενική Συνέλευση απαλλάσσει τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από πάσα ευθύνη.
 2. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τις προτάσεις των Μελών για υλοποίηση προγραμμάτων του άρθρου 5§5.2 εδ.iv.
 3. Αναθέτει καθήκοντα και αρμοδιότητες στα Μέλη για υλοποίηση προγραμμάτων του άρθρου 5§5.2 εδ.iv.
 • Εγκρίνει τον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους.
 1. Έκτακτα, όσες φορές κρίνει σκόπιμο το Διοικητικό Συμβούλιο ή ζητηθεί τούτο από το δύο δέκατα (2/10) ή τουλάχιστον δέκα (10) από τα τακτικά μέλη της Ένωσης, που έχουν εμπρόθεσμα εκπληρώ-σει τις οικονομικές και λοιπές υποχρεώσεις τους προς την Ένωση, με έγγραφη αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία (αίτηση) πρέπει να αναγράφονται και τα προτεινόμενα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

8.3.2. Πρόσκληση.

Η ημερομηνία και τα θέματα ημερησίας διατάξεως της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης είναι ενδεικτικώς ορισμένα διά του παρόντος. Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση πραγματοποιείται κατά προτίμηση στην Έδρα της Ένωσης ώρα 18.00. Για την έγκυρη σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής ή Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης τα Μέλη προσκαλούνται με ευθύνη του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος δίδει εντολή στον διαχειριστή της ιστοσελίδας να αποστείλει στα Μέλη πρόσκληση ταχυδρομική ή ηλεκτρονική ή με τηλεομοιοτυπία δέκα (10) τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Στις προσκλήσεις πρέπει να καθορίζεται με σαφήνεια: α) ο τόπος, η μέρα και η ώρα της Γενικής Συνέλευσης, β) τα θέματα που θα συζητηθούν, γ) αν η Γενική Συνέλευση, που καλείται είναι πρώτη, δεύτερη ή τρίτη, καθώς και το ποσοστό του συνολικού αριθμού των τακτικών Μελών που απαιτείται για να υπάρχει απαρτία, όπως ορίζεται παρακάτω. Με ευθύνη του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου δίδεται υποχρεωτικώς σε κάθε περίπτωση εντολή στον διαχειριστή της ιστοσελίδας για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Ένωσης της πρόσκλησης των Μελών στην Ετήσια Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

8.3.3. Ημερήσια διάταξη.

H ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Στην περίπτωση σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης η ημερήσια διάταξη δεν είναι δυνατό να περιλαμβάνει άλλα θέματα εκτός από αυτά που αναγράφονται στην σχετική αίτηση των τακτικών μελών που την υπέβαλαν προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Γενική Συνέλευση δεν μπορεί να αποφασίζει έγκυρα για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξή της. Κατ΄ εξαίρεση μπορεί να εισαχθεί θέμα προς συζήτηση, τηρουμένων των προϋποθέσεων της παραγράφου 8.3.1.ΙΙ, και επιπρόσθετα εφόσον αυτό έχει κοινοποιηθεί  με επιμέλεια των εισηγητών – μελών στα τακτικά μέλη και στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τρεις (3) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν την διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης.

8.3.4. Απαρτία.

 1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν τακτικά μέλη με δικαίωμα ψήφου, ο αριθμός των οποίων είναι ίσος τουλάχιστον προς τα δύο τρίτα (2/3) του συνολικού αριθμού των τακτικών Μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου.
 2. Αν δεν επιτευχθεί απαρτία κατά την πρώτη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, καλείται νέα Γενική Συνέλευση με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών με πρόσκληση που αποστέλλεται πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από αυτή τη Γενική Συνέλευση. Η δεύτερη αυτή Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν τακτικά μέλη με δικαίωμα ψήφου, ο αριθμός των οποίων είναι ίσος τουλάχιστον προς το ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των τακτικών με δικαίωμα ψήφου μελών.

iii. Η τρίτη Γενική Συνέλευση που καλείται με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών, με πρόσκληση που αποστέλλεται πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από αυτή, βρίσκεται σε απαρτία και δικαιούται να προβεί στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης οποιοσδήποτε και αν είναι ο αριθμός των παριστάμενων και αντιπροσωπευόμενων τακτικών με δικαίωμα ψήφου μελών.

 1. Εξαιρετικά, για τη λήψη απόφασης για την τροποποίηση οποιασδήποτε διάταξης του καταστατικού της Ένωσης, για την αποδοχή κληροδοσιών και δωρεών υπό τρόπο ή τη διάλυσης της Ένωσης και τη θέσης της σε εκκαθάριση απαιτείται να παρίστανται ή να αντιπροσωπεύονται στη Γενική Συνέλευση τακτικά με δικαίωμα ψήφου Μέλη ίσα τουλάχιστον με τα μισά και ένα του συνόλου των τακτικών με δικαίωμα ψήφου μελών της Ένωσης.

8.3.5. Πλειοψηφία.

 1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των τακτικών με δικαίωμα ψήφου μελών που παρίστα-νται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν.
 2. H απόφαση σχετικά με την τροποποίηση οποιασδήποτε διάταξης του καταστατικού της Ένωσης, την αποδοχή κληροδοσιών και δωρεών υπό τρόπο, καθώς και τη διάλυση της Ένωσης και τη θέση της σε εκκαθάριση λαμβάνονται με παρουσία των μισών τουλάχι-στον μελών και πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρι-στάμενων και αντιπροσωπευόμενων τακτικών με δικαίωμα ψήφου μελών. Κατ’ εξαίρεση, απόφαση για την αλλαγή του σκοπού της Ένωσης λαμβάνεται με συναίνεση όλων των τακτικών με δικαίωμα ψήφου μελών.

8.3.6. Διαδικασία.

Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει τακτικό μέλος της Ένωσης οριζόμενο από την ίδια. Μέχρι την επιλογή του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κηρύσσει την έναρξη των εργασιών της, αφού διαπιστωθεί από αυτόν ότι τηρήθηκαν οι νόμιμες διατυπώσεις για τη σύγκλησή της και ότι υπάρχει η απαιτούμενη απαρτία. Αμέσως μόλις αρχίσουν οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης ο Πρόεδρος καλεί τα παριστάμενα και αντιπροσωπευόμενα τακτικά με δικαίωμα ψήφου μέλη να εκλέξουν με ανάταση του χεριού τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης και τρεις (3) Εφόρους που θα συγκροτήσουν την Εφορευτική Επιτροπή. Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής εκλέγεται από τα Μέλη της ένα από αυτά.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης διευθύνει τις συζητήσεις, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και, όταν εξαντληθούν αυτά, κηρύσσει τη λήξη των εργασιών της.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι έγκυρες, εφόσον λαμβά-νονται με ψηφοφορία, η οποία γίνεται με ανάταση του χεριού ή με ονομαστική κλήση, ουδέποτε διά βοής. Απόφαση της Γενικής Συνέλευ-σης που αναφέρεται και εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνεται υποχρεωτικά με μυστική ψηφοφορία, η οποία διενερ-γείται με ψηφοδέλτια, αλλιώς η σχετική απόφαση είναι άκυρη.

8.3.7. Ανακήρυξη υποψηφίων – Πρόεδρος και Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης, και Εφορευτική Επιτροπή.

Όσα τακτικά μέλη επιθυμούν να εκλεγούν στη θέση του Προέδρου και του Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης και των Μελών της Εφορευτικής Επιτροπής πρέπει να υποβάλλουν μέχρι το μεσημέρι της δεύτερης ημέρας πριν τη Γενική Συνέλευση σχετική γραπτή αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο και τους ανακηρύσσει υποψηφίους.

H Εφορευτική Επιτροπή μεριμνά για την τήρηση της τάξης, εποπτεύει τη διαδικασία, έτσι ώστε οι αρχαιρεσίες να διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του παρόντος καταστατικού, με βάση τον κατάλογο των Τακτικών Μελών, που έχουν δικαίωμα ψήφου και από-φαίνεται προσωρινά για κάθε αμφισβήτηση που προκύπτει ή για κάθε ένσταση που υποβάλλεται. Για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών και το αποτέλεσμά τους, η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει Πρακτικό, στο οποίο αναφέρεται ο αριθμός των Τακτικών Μελών που παρίσταντο ή αντιπροσωπεύονταν και εκείνων που ψήφισαν. Το Πρακτικό αυτό, αφού υπογραφεί από όλα τα Μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, παραδίδεται από τον Πρόεδρό της στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Αντίγραφο του Πρακτικού της Εφορευτικής Επιτροπής χορηγείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο σε όποιο τακτικό μέλος το ζητήσει, μέσα σε τρεις (3) μέρες από την υποβολή σχετικής γραπτής αίτησής του.

8.3.8. Ακυρότητα Αποφάσεων.

 1. Απόφαση Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία κηρύσσεται άκυρη από το αρμόδιο Δικαστήριο, όπως ορίζεται στο επόμενο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, αν συμμετείχαν στην ψηφοφορία πρόσωπα που δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.
 2. Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αντίκειται στο Νόμο ή στο καταστατικό της Ένωσης κηρύσσεται άκυρη από το αρμόδιο Δικαστήριο, έπειτα από αίτηση Τακτικών Μελών που αποτελούν το ένα δέκατο (1/10) ή τουλάχιστον πέντε (5) των με δικαίωμα ψήφου Τακτικών Μελών. H αίτηση υποβάλλεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη λήξη της Γενικής Συνέλευσης, στο αρμόδιο Δικαστήριο της Αθήνας. Κατά της απόφα-σης του αρμόδιου Δικαστηρίου μπορεί να ασκήσουν έφεση οι αρχικά ενάγοντες ή το Σωματείο μέσα σε δέκα (10) μέρες από την επίδοση σε αυτούς της πρωτόδικης απόφασης.

8.3.9. Πρακτικά.

Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης καταχω-ρούνται στο τηρούμενο για το σκοπό αυτό Βιβλίο, που έχει αριθμηθεί και έχει νόμιμα θεωρηθεί, πριν χρησιμοποιηθεί, από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.

 

Άρθρο 9

ΔIΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

9.1. Σύνθεση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εννέα (9) μέλη που εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση, και συγκροτείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία, τον Αναπληρωτή Ταμία και τρία (3) Μέλη. Κατά την διεξαγωγή των εκλογών εκλέγονται τρία (3) επιπλέον αναπληρωματικά Μέλη ΔΣ.

9.2. Αρμοδιότητες.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον δε δεσμεύεται από αντίθετη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, έχει την εξουσία και την αρμοδιότητα να αποφασίζει και να ενεργεί γενικά για κάθε ζήτημα που αφορά στη Διοίκηση της Ένωσης και στη διαχείριση της περιουσίας της, καθώς και, γενικά, να λαμβάνει και να υλοποιεί όλες τις αποφάσεις για την εκπλήρωση των σκοπών της Ένωσης, εκτός από τις αποφάσεις εκείνες, που είτε από το Νόμο είτε από το παρόν καταστατικό έχουν επιφυλαχθεί στη Γενική Συνέλευση.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο:

 • μεριμνά για την ακριβή εφαρμογή του Νόμου και του καταστατικού,
 • καθορίζει τα θέματα που πρόκειται να εισαχθούν στις Γενικές Συνε-λεύσεις και ετοιμάζει εισηγήσεις γι’ αυτά,
 • ενεργεί με κάθε νόμιμο τρόπο και με κάθε νόμιμο μέσο σχετικά με κάθε αίτηση, που υποβάλλεται από οποιοδήποτε μέλος,
 • αποφασίζει την εγγραφή των μελών της Ένωσης, εκτός από τα Δόκιμα, τα οποία εγγράφονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
 • καθορίζει το ύψος του τέλους εγγραφής και της ετήσιας συνδρομής των μελών, όπως ειδικότερα προβλέπεται στην παράγραφο 14.2 του άρθρου 14 του παρόντος καταστατικού,
 • συντάσσει το διοικητικό και τον οικονομικό απολογισμό και προϋπο-λογισμό της Ένωσης, τους οποίους υποβάλλει προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση,
 • γενικά, διοικεί την Ένωση και διαχειρίζεται την περιουσία της και έχει όλες τις αρμοδιότητες που από άλλες διατάξεις του Νόμου ή του κατά-στατικού παρέχονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.
 • Αναγνωρίζει κατά την κρίση του ως Δωρητές και Ευεργέτες, τους προσφέροντες στην Ένωση χρηματικά ποσά υπέρ του σκοπού της ή τους ενισχύοντες με οποιοδήποτε άλλο τρόπο  οικονομικά αυτήν.

9.3. Συνεδριάσεις, απαρτία και λήψη αποφάσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση μία (1) φορά, κάθε δύο (2) μήνες, τουλάχιστον, εκτός από τους μήνες Ιούλιο και Αύγου-στο, και έκτακτα όσες φορές κρίνει ο Πρόεδρός του ότι είναι αναγκαίο ή ζητηθεί εγγράφως από δύο (2), τουλάχιστον, Μέλη του που θα πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν στην αίτησή τους και τα θέματα που προτείνουν να συζητηθούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν συνεδριάζει: α) ημέρες αργιών, β) ημέρες και ώρες, οι οποίες εθιμικά θεωρούνται ως ημέρες και ώρες αφιερωμένες στην οικογένεια ή/και στις προσωπικές ασχολίες, γ) ημέρες διακοπής των Δικαστηρίων λόγω εκλογών, εκτός και αν συντρέχουν σωρευτικώς οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) επείγουσες περιστάσεις β) έχει προηγηθεί για τους λόγους σύγκλησης ειδικώς αιτιολογημένη ενημέρωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τον Πρόεδρο ή από τα μέλη, που προτείνουν την σύγκληση γ) έχει προηγηθεί ατελέσφορη απόπειρα τηλεδιάσκεψης. Το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία, όταν τα Μέλη του που είναι παρόντα είναι περισσότερα από τα Μέλη του που είναι απόντα.

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των Μελών που είναι παρόντα. Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψήφος του Προέδρου λογίζεται διπλή.

9.4. Πρακτικά.

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται στο Βιβλίο Πρακτικών των Συνεδριάσεών του, το οποίο είναι αριθμημένο και θεωρημέ-νο από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, πριν χρησιμοποιηθεί, και υπογράφονται από όλους, όσοι είναι παρόντες στη συγκεκριμένη συνεδρί-αση. H γνώμη εκείνων που μειοψηφούν σε κάθε περίπτωση καταχωρείται στα Πρακτικά.

9.5. Έκπτωση μελών.

Εκπίπτει αυτοδίκαια από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβου-λίου:

 • αυτός που αποβάλλεται, προσωρινά ή οριστικά, από την Ένωση και
 • αυτός που ανακλήθηκε από τη Γενική Συνέλευση για οποιαδήποτε αιτία.

9.6. Παραίτηση.

Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να παραιτηθεί ελεύθερα με έγγραφη δήλωσή του προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου οποτεδήποτε από αυτή την ιδιότητά του. Όποιος παραιτείται, παύει να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου από την επόμενη μέρα από εκείνη που η δήλωσή του θα λάβει αριθμό πρωτοκόλλου εισερχόμενου εγγράφου.

9.7. Παρουσία άλλων προσώπων.

Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν, εφόσον κληθούν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, να είναι παρόντα (χωρίς δικαίωμα ψήφου) και άλλα πρόσωπα, προκειμένου να αναπτύξουν τις απόψεις τους επί θέματος της ημερήσιας διάταξης.

9.8. Συμμετοχή στην Διοίκηση.

Η συμμετοχή Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου στην Διοίκηση της Ένω-σης λογίζεται ως θέση ευθύνης και ηγεσίας και εκ του λόγου αυτού η ανάλη-ψή της ισοδυναμεί με ανάληψη τριών (3) εκ των υποχρεώσεων, οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο 5§5.2: 1) για την ανάπτυξη ατομικής ευθύνης 2) για την ανάπτυξη συλλογικής ευθύνης 3) για την ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων, σκοποί οι οποίοι προβλέπονται εξάλλου για την δημιουργία της παρούσης Ένωσης, σύμφωνα με το άρθρο 2§2.1 του παρόντος.

9.9. Αναπλήρωση.

Σε περίπτωση αδράνειας Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου στην εκτέλε-ση των καθηκόντων του για διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών ή σε επείγουσες περιστάσεις υλοποίησης σκοπών της Ένωσης, νομίμως ανα-πληρώνεται από τον κατά το παρόν καταστατικό αναπληρωτή του, ή από τον αμέσως επόμενο στην ιεραρχία του Διοικητικού Συμβουλίου.

9.10. Διαγραφή.

Με απόφαση των Μελών της Διοίκησης, διαγράφεται από το Διοικητικό Συμβούλιο μέλος του, όταν, λόγω αδράνειάς του, δυσχεραίνεται η Διοίκηση της Ένωσης. Για την απόφαση διαγραφής, λαμβάνεται υπόψη η αντίδραση του μέλους στις με οποιονδήποτε τρόπο οχλήσεις της Διοίκησης της Ένωσης, πριν την διαγραφή του. Το Μέλος που έχει διαγραφεί με αυτόν τον τρόπο, έχει δικαίωμα να προσφύγει στον Πρόεδρο των Πρωτοδικών μέσα σε δύο (2) μήνες αφότου του γνωστοποιήθηκε η απόφαση, αν η διαγραφή έγινε αντίθετα προς τους όρους του καταστατικού ή αν δεν υπήρχαν σπουδαίοι λόγοι για τη διαγραφή του.

 

Άρθρο 10

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

10.1. Αρμοδιότητες.

O Πρόεδρος, επιπλέον των λοιπών από το Νόμο ή από το παρόν κατά-στατικό αρμοδιοτήτων του, προεδρεύει του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και των Γενικών Συνελεύσεων, διευθύνει τις συνεδριάσεις τους, κατευθύνει, παρακολουθεί και ελέγχει τις εργασίες της Ένωσης, εκτελεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης, υπογράφει κάθε έγγραφο, δυνάμει του οποίου η Ένωση αποκτά δικαι-ώματα ή αναλαμβάνει υποχρεώσεις έναντι τρίτων σύμφωνα με προηγού-μενη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέ-λευσης, εκπροσωπεί την Ένωση δικαστικά και εξώδικα ενώπιον οποιασ-δήποτε αρχής και οποιουδήποτε Δικαστηρίου κάθε βαθμού και δικαιοδο-σίας, χορηγώντας τα αναγκαία για αυτό το σκοπό δικαστικά πληρεξούσια σε δικηγόρους που επιλέγονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, και, γενικά, εκπροσωπεί την Ένωση σε όλες τις σχέσεις της με οποιοδή-ποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου. Ο Πρόεδρος από κοινού με τον Γενικό Γραμματέα υπογράφουν τα προς τρίτους έγγραφα.

10.2. Αναπλήρωση.

Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται ή ελλείπει, αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο Αντιπρόεδρος.

10.3. Επίτιμος Πρόεδρος.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να απονεμηθεί ο τίτλος του Επίτιμου Προέδρου της Ένωσης σε πρόσωπα, τα οποία διετέλεσαν στο παρελθόν Πρόεδροι της Ένωσης, λόγω των πολύτιμων υπηρεσιών τους προς την Ένωση και, γενικά, τη Διαπραγμάτευση. O Επίτιμος Πρόεδρος μετέχει στις συνεδριάσεις των Γενικών Συνελεύσεων με δικαίωμα ψήφου εφόσον φέρει την ιδιότητα του Τακτικού Μέλους. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Άρθρο 11

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

11.1. Αρμοδιότητες.

O Γενικός Γραμματέας εποπτεύει και επιμελείται την οργάνωση και τη διενέργεια της εσωτερικής διοίκησης της Ένωσης, φυλάττει τα αρχεία και τη σφραγίδα της Ένωσης και μεριμνά για τη διεξαγωγή της αλληλο-γραφίας. Μεριμνά για την τήρηση του καταστατικού και του Νόμου. Ελέγχει την ορθή καταγραφή του Μητρώου Μελών και υπογράφει τις ατομικές καρτέλες των Μελών.

Σημειώνεται ότι όλα τα έγγραφα της Ένωσης, τα οποία απευθύνονται προς τρίτους, πρέπει να περιέχουν:

 • την επωνυμία της Ένωσης,
 • την έδρα και την ακριβή διεύθυνσή της και
 • τον αριθμό εγγραφής της στο Βιβλίο Σωματείων.

11.2. Αναπλήρωση.

Το Γενικό Γραμματέα, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει προσω-ρινά στα καθήκοντά του ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας.

11.3. Βιβλία.

Από την Ένωση τηρούνται, σε φυσική ή και ηλεκτρονική μορφή υποχρε-ωτικά τα εξής βιβλία, τα οποία είναι αριθμημένα και νόμιμα θεωρημένα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, πριν χρησιμοποιηθούν:

α.    Μητρώου Μελών

β.    Πρακτικών Συνεδριάσεων των Γενικών Συνελεύσεων

γ.    Πρακτικών Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου

δ.    Πρωτοκόλλου Εισερχόμενων και Εξερχόμενων Εγγράφων

ε.     Περιουσίας

στ.  Καθώς και όλα ανεξαιρέτως τα βιβλία που προβλέπονται από την εκάστοτε ισχύουσα φορολογική νομοθεσία.

 

Άρθρο 12

TAMIAΣ

12.1. Αρμοδιότητες.

O Ταμίας διαχειρίζεται τα οικονομικά θέματα της Ένωσης.

Φροντίζει για τη χωρίς υπαίτια καθυστέρηση κατάθεση των χρημάτων του ταμείου της Ένωσης σε τραπεζικό λογαριασμό της Ένωσης σε νόμιμα λειτουργούσα στην Ελλάδα τράπεζα, κινεί τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Ένωσης ενεργώντας από κοινού με τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον αναπληρωτή Ταμία. Τα τέσσερα (4) αυτά πρόσωπα, είναι συνδικαι-ούχοι στους λογαριασμούς της Ένωσης. Ο Ταμίας έχει την ευθύνη για τη διαφύλαξη της περιουσίας της Ένωσης. Προβαίνει στην είσπραξη των συνδρομών των μελών και άλλων χρηματικών οφειλών προς την Ένωση από μέλη της και άλλα πρόσωπα, υπογράφοντας τις σχετικές αποδείξεις. Προβαίνει στην εξόφληση υποχρεώσεων της Ένωσης με χρήματά της που αναλαμβάνει από τραπεζικό λογαριασμό της, ενεργώντας από κοινού με ένα από τα τρία παραπάνω αναφερόμενα πρόσωπα, συνυπογράφει συναλλαγματικές, τραπεζικές επιταγές και γραμμάτια για λογαριασμό της Ένωσης ως εκδότη, αποδέκτη ή οπισθογράφου που δεσμεύουν και υποχρεώνουν την Ένωση, εφόσον έχουν υπογραφεί και από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης.

12.2. Αναπλήρωση.

Τον Ταμία, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει προσωρινά στα καθήκοντά του ο Αναπληρωτής Ταμίας.

12.3. Βιβλία Ταμείου.

O Ταμίας τηρεί σε φυσική ή και ηλεκτρονική μορφή και με προσωπική του ευθύνη εκτός από άλλα βοηθητικά βιβλία και το Βιβλίο Εισπράξεων και Πληρωμών (Βιβλίο Ταμείου), στο οποίο καταχωρούνται με τάξη, κατά χρονολογική σειρά, όλες οι εισπράξεις και πληρωμές. Το Βιβλίο Εισπρά-ξεων και Πληρωμών (Βιβλίο Ταμείου) είναι αριθμημένο και νόμιμα θεωρη-μένο, πριν χρησιμοποιηθεί, από τον Πρόεδρο τού Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης. Επίσης, τα γραμμάτια είσπραξης και πληρωμών, πριν χρησι-μοποιηθούν, αριθμούνται και θεωρούνται από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα.

12.4. Κάθε μέλος της Ένωσης έχει το δικαίωμα, έπειτα από έγγραφη αίτησή του, να λαμβάνει γνώση του παραπάνω βιβλίου, εφόσον έχει εμπρόθεσμα εκπληρώσει όλες τις οικονομικές και λοιπές υποχρεώσεις του προς την Ένωση.

 

 

 

 

 

 

 

KEΦAΛAIO Δ΄

ΠAPAPTHMATA KAI ΓPAΦEIA ΕΝΩΣΗΣ EKTOΣ EΔPAΣ

 

Άρθρο 13

Για την πραγμάτωση των σκοπών της Ένωσης, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι δυνατόν να αποφασίσει την ίδρυση και λειτουργία Παραρτημάτων, Γραφείων και Υπηρεσιών της Ένωσης εκτός έδρας και σε άλλους Δήμους μέσα στην Περιφέρεια Αττικής ή σε Δήμους άλλων Περιφερειών της Ελλάδας, καθώς και σε πόλεις του εξωτερικού, αυτοτελώς ή σε συνεργασία και από κοινού με άλλες οργανώσεις, και ειδικότερα τη σύσταση Παραρτημάτων, Γραφείων και Υπηρεσιών της Ένωσης στην έδρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε οποιαδήποτε άλλη πόλη οποιουδήποτε κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ποιός θα είναι επικεφαλής του κάθε παραρτήματος μεταξύ των ενδιαφερομένων, οι οποίοι έχουν δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει τη συμμετοχή της Ένωσης στη σύσταση και τη λειτουργία οποιουδήποτε νομικού προσώπου ή ένωσης προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα, που επιδιώκει σκοπούς παρεμφερείς με εκείνους της Ένωσης.

 

 

KEΦAΛAIO E΄

OIKONOMIKA ΘEMATA

Άρθρο 14

ΠOPOI ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

14.1. Πόροι της Ένωσης είναι:

 • Το τέλος εγγραφής και οι τακτικές ετήσιες συνδρομές των μελών της.
 • Οι έκτακτες συνδρομές των μελών της που τυχόν θα επιβληθούν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
 • Οι δωρεές των μελών της.
 • Τα εισοδήματα που προέρχονται από την αξιοποίηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Ένωσης.
 • Οι επιχορηγήσεις, δωρεές και χορηγίες και, γενικά, οποιεσδήποτε παροχές από το Κράτος, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού, τους δημόσιους οργανισμούς, σωματεία, ιδρύματα, και, γενικά, οποιονδήποτε τρίτο, είτε φυσικό είτε νομικό πρόσωπο δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου.
 • Τα έσοδα από οποιαδήποτε σύμφωνη με τους σκοπούς της δραστη-ριότητα της Ένωσης.
 • Κάθε πρόσοδος που προέρχεται από οποιαδήποτε νόμιμη αιτία.

14.2. Ύψος τέλους εγγραφής και ετήσιας συνδρομής.

 • Το ύψος του τέλους εγγραφής και της ετήσιας συνδρομής των μελών της Ένωσης καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο το βραδύτερο μέχρι το τέλος του προηγούμενου οικονομικού έτους και εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση.
 • Έκτακτες συνδρομές που βαρύνουν τα μέλη αποφασίζονται μόνον από τη Γενική Συνέλευση.

14.3. Χρόνος καταβολής ετήσιας συνδρομής.

 • Κάθε μέλος είναι υποχρεωμένο να καταβάλλει τη συνδρομή του προς την Ένωση μέσα στον πρώτο μήνα του οικονομικού έτους ή, σε περίπτωση που αποκτά αργότερα την ιδιότητα του μέλους, κατά την εισδοχή του ως μέλους της Ένωσης.
 • Το οικονομικό έτος λογίζεται ενιαίο ανεξάρτητα από το χρόνο εισδο-χής του μέλους ή από το χρόνο παραίτησης ή αποβολής του.

 

Άρθρο 15

OΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

15.1. Οικονομικό Έτος.

Το οικονομικό έτος της Ένωσης αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους. Εξαιρετικά, το πρώτο οικονομικό έτος αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της Ένωσης και λήγει στις 31/12/2016.

15.2. Τραπεζικοί Λογαριασμοί.

Η Ένωση τηρεί σε νόμιμα λειτουργούσες στην Ελλάδα τράπεζες έναν ή περισσότερους λογαριασμούς, στους οποίους πρέπει να κατατίθεται από τον Ταμία κάθε ταμειακό υπόλοιπο, που υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων (300) Ευρώ. Το ποσό αυτό είναι δυνατό να αυξομειώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

15.3. Κληρονομίες – Κληροδοσίες – Δωρεές.

 • Κληρονομίες που καταλείπονται στην Ένωση γίνονται δεκτές με το ευεργέτημα της απογραφής.
 • Κληρονομίες, κληροδοσίες και δωρεές υπέρ της Ένωσης, για τις οποίες έχουν τεθεί από το διαθέτη ή το δωρητή ειδικοί όροι, τελούν υπό ιδιαίτερη διαχείριση μέσα στον προϋπολογισμό της και οι πρόσοδοι που ενδεχόμενα προέρχονται από αυτές, διατίθενται αποκλειστικά σύμφω-να με τους όρους που έχει θέσει ο διαθέτης ή ο δωρητής. Σε περίπτωση αμφιβολίας, η ερμηνεία αυτών των όρων γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
 • Οι δωρεές προς την Ένωση γίνονται πάντοτε επώνυμα.

 

Άρθρο 16

EΛEΓKTEΣ

16.1. Ελεγκτές.

O έλεγχος νομιμότητας της οικονομικής διαχείρισης της Ένωσης, που αφορά σε όλα τα πραγματοποιηθέντα έσοδα και έξοδα, διενεργείται κάθε χρόνο πριν την τακτική Γενική Συνέλευση από δύο (2) Ελεγκτές. Οι Ελεγκτές, καθώς και δύο (2) αναπληρωματικοί τους, εκλέγονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση και κατά προτίμηση είναι επαγγελματίες λογιστές.

16.2. Έλεγχος.

Οι Ελεγκτές, για την άσκηση των καθηκόντων τους, έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση όλων των απαραίτητων στοιχείων για τον έλεγχο της οικονομικής κατάστασης της Ένωσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να θέτει στη διάθεση των Ελεγκτών όλα τα παραπάνω στοιχεία μέσα σε τρεις (3) μέρες, αφότου του ζητηθούν.

16.3. Έκθεση Ελεγκτών.

Οι Ελεγκτές υποβάλλουν κατά τον μήνα Δεκέμβριο κάθε έτους στην τακτική Γενική Συνέλευση των Μελών της Ένωσης έγγραφη έκθεση για τη νομιμότητα της οικονομικής διαχείρισης για το προηγούμενο οικονομικό έτος, η οποία αφορά σε όλα τα πραγματοποιηθέντα αυτό το έτος έσοδα και έξοδα. H Γενική Συνέλευση δεν μπορεί να αποφασίσει έγκυρα για τον ετήσιο απολογισμό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης χωρίς την Έκθεση των Ελεγκτών.

KEΦAΛAIO ΣΤ΄

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 17

17.1. Εκούσια Διάλυση.

Η Ένωση είναι δυνατό να διαλυθεί οποτεδήποτε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των τακτικών με δικαίωμα ψήφου μελών της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις για την απαρτία και την πλειοψηφία εξαιρετικές διατάξεις του άρθρου 8 του παρόντος. Αντίγραφο της απόφασης αυτής υποβάλλεται με φροντίδα του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης μέσα σε ένα (1) μήνα από τότε που λήφθηκε στο Ειρηνοδικείο Αθηνών, για να ενημερωθεί ο σχετικός φάκελος που τηρείται σε αυτό. H διάλυση επέρχεται από την εγγραφή της σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης στο Βιβλίο Σωματείων του Ειρηνοδικείου Αθηνών.

17.2. Εκκαθάριση και Εκκαθαριστές.

Η Ένωση, όταν διαλυθεί, αυτοδίκαια ευρίσκεται σε εκκαθάριση και λογίζεται ότι εξακολουθεί να υπάρχει για τις ανάγκες της εκκαθάρισης, μέχρις ότου τελειώσουν οι εργασίες αυτής. H εκκαθάριση γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που ασκούν τη διοίκηση της Ένωσης κατά το χρόνο της διάλυσης, τα οποία ενεργούν, κατά πλειοψηφία, εκτός αν η Γενική Συνέλευση με την απόφασή της για τη διάλυση της Ένωσης και τη θέση της σε εκκαθάριση αποφάσισε ότι η εκκαθάριση θα διενεργηθεί από έναν ή περισσότερους εκκαθαριστές, τους οποίους και διορίζει με την ίδια απόφαση, προσδιορίζοντας – αν είναι περισσότεροι από ένας – αν θα ενεργούν κάθε ένας χωριστά ή από κοινού. Οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι μετά το τέλος του έργου τους να υποβάλλουν, στην εποπτεύουσα αρχή, έκθεση για τις ενέργειές τους για την εκκαθάριση της περιουσίας της Ένωσης.

17.3. Διάρκεια της εκκαθάρισης.

H διάρκεια της εκκαθάρισης δεν είναι δυνατό να υπερβεί το ένα (1) έτος, εκτός αν το αρμόδιο Δικαστήριο επιτρέψει με απόφασή του την παράταση της εκκαθάρισης για ένα (1) ακόμη εξάμηνο.

17.4. Τύχη περιουσίας μετά από την εκκαθάριση.

 • Το μετά την εκκαθάριση ενδεχομένως εναπομένον υπόλοιπο της περιουσίας της Ένωσης που διαλύθηκε, περιέρχεται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής σε άλλο σωματείο ή ίδρυμα των ίδιων ή παρεμφερών σκοπών με αυτούς της Ένωσης.
 • Περιουσία που έχει καταλειφθεί με κληρονομία, κληροδοσία ή δωρεά έχει καταλειφθεί στην Ένωση, για να εξυπηρετηθούν από τις προσό-δους αυτής της περιουσίας οι σκοποί της Ένωσης, αν η Ένωση διαλυθεί και εφόσον στη δικαιοπραξία για τη διάθεσή της δεν ορίζεται διαφορε-τικά, διατίθεται με απόφαση του αρμόδιου Δικαστηρίου για την εξυπη-ρέτηση σκοπών ίδιων ή παρεμφερών με αυτούς της Ένωσης.

KEΦAΛAIO Ζ΄

TEΛIKEΣ ΔIATAΞEIΣ

 

Άρθρο 18

EΣΩTEPIΚOI KANONΙΣMOI

Με κανονισμούς που καταρτίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρί-νονται από τη Γενική Συνέλευση είναι δυνατό να ρυθμίζονται θέματα που ανάγονται αποκλειστικά στην εσωτερική λειτουργία της Ένωσης.

Άρθρο 19

19.1. Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται από το Νόμο ή από το παρόν καταστατικό αποφασίζει η Γενική Συνέλευση ή το Διοικητικό Συμβούλιο με ρητή και ειδική εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης. Σε επείγουσες περιπτώσεις αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο και υποβάλλει αυτές τις αποφάσεις του στην επόμενη Γενική Συνέλευση για έγκριση.

19.2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που καθορίζει το αντικείμενό τους, τη σύνθεσή τους και τον τρόπο λειτουργίας τους, είναι δυνατόν να συνιστώνται:

 • Συμβουλευτικά Όργανα,
 • Συντονιστικά Συμβούλια,
 • Ινστιτούτα,
 • Επιτροπές και
 • Ομάδες Εργασίας

και να καταργούνται αυτά.

Άρθρο 20

METABATΙKEΣ ΔIATAΞEIΣ

20.1. Ως Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή με αρμοδιότητα τη διεκπεραίωση όλων των αναγκαίων πράξεων και διαδικασιών για την ολοκλήρωση της έγκρισης της Ένωσης από τις αρμόδιες Αρχές, καθώς επίσης και για τη διενέργεια των πρώτων αρχαιρεσιών της Ένωσης, ορίζονται οι από τα ιδρυτικά μέλη:

 • Γούναρης Κωνσταντίνος, Συνταγματάρχης Ε.Δ.
 • Κορατζάνη Αμαλία, Δικηγόρος παρ’ Εφέταις
 • Κωνσταντακόπουλος Ανδρέας, Υποστράτηγος ΕΛ.ΑΣ ε.α., Εισηγητής – Εκπαιδευτής σε θέματα διαπραγματεύσεων.
 • Λιαροπούλου Ναταλία, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω
 • Μαριόλης Μιχαήλ, Αστυνόμος Β’, Διαπραγματευτής ΕΛ.ΑΣ.
 • Νιάφας Ευάγγελος, Αστυνόμος Β’, Διαπραγματευτής ΕΛ.ΑΣ.

20.2. Με επιμέλεια των μελών της προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής θα διενερ-γηθούν αρχαιρεσίες εντός των πρώτων 3 μηνών από την καταχώρηση του Σωματείου στα οικεία βιβλία. Δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι στις πρώτες αρχαιρεσίες έχουν όλα τα ιδρυτικά μέλη του Σωματείου.

Άρθρο 21

Κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από αυτό το καταστατικό ρυθμίζεται, τηρουμένου του Νόμου, από τη Γενική Συνέλευση ή από το Διοικητικό Συμβού-λιο με ρητή και ειδική εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 22

Δεν επιτρέπεται στα μέλη της Ένωσης να παίρνουν θέση υπέρ ή κατά πολιτικών και συνδικαλιστικών οργανώσεων επικαλούμενα την ιδιότητά τους αυτή. Η μη τήρηση αυτής της απαγόρευσης αποτελεί λόγο αποβολής του μέλους από την Ένωση έπειτα από σαφώς, ειδικώς και εμπεριστατωμένως αιτιολογημένη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Το παρόν καταστατικό αποτελείται από είκοσι δύο (22) άρθρα.

Διαβάστηκε και εγκρίθηκε άρθρο προς άρθρο και στο σύνολό του στην ειδική συνεδρίαση των ιδρυτικών μελών της Ένωσης και ισχύει από την εγγραφή του Σωματείου στο Βιβλίο Σωματείων του Ειρηνοδικείου Αθηνών.

Αθήνα, 13 Απριλίου 2016

 

 

ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 

 

 

Back to Top